~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Prijsoverzicht

 

Prijzen zijn inclusief alle overheidstoeslagen.

 

*Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor vragen en informatie.


 Per nacht max. 2 personen excl. ontbijt €. 79,50 

[ minimum verblijf 2 nachten ]

 

 Ontbijt LUXE: per persoon per nacht €. 15,00

[ uitsluitend beschikbaar indien vooraf gereserveerd ]


Ontbijt EENVOUDIG: per persoon per nacht €. 7,50

[ maximaal voor 2 nachten, kan ook bij aankomst besproken worden ]


Relaxruimte en sauna open van 1-4 tot 1-10  en is GRATIS te gebruiken


Relaxruimte en sauna is gesloten van 1-10 tot 1-4


      Ophalen / wegbrengen treinstation Winschoten / Assen prijs in overleg~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Algemene voorwaarden


Wij heten u van harte welkom in Bed & Breakfast 't Achterhoes en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.


Terminologie


De termen Bed & Breakfast 't Achterhoes, 't Achterhoes en B&B zijn termen in deze Algemene Voorwaarden voor

Bed & Breakfast 't Achterhoes, Rhederweg 94, 9695 CG te Bellingwolde.

Hoofdgast: de persoon die bij de B&B heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.

Gast: een persoon die bij de B&B verblijft en als zodanig is aangemeld deze dient ouder dan 18 jaar te zijn

Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.

Derden: ieder andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door Bed & Breakfast ‘t Achterhoes.

Annulering: het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.


Algemeen


De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast ‘t Achterhoes, Rhederweg 94, 9695 CG Bellingwolde.

Marian Roodbeen-Boers en Henk Roodbeen zijn de eigenaren en beheerders van Bed & Breakfast 't Achterhoes, verder overwegend aangeduid als eigenaar. De eigenaar kan zich laten vervangen.

Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden online verstrekt aan de gebruikers / huurders / gasten.

Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

Alle risico's met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast ‘t Achterhoes zijn voor rekening van de gebruikers.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.

Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.

De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast 't Achterhoes ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.

Gasten van Bed & Breakfast ‘t Achterhoesdienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement en Algemene Voorwaarden.


Huishoudelijk Reglement Bed & Breakfast 't Achterhoes te Bellingwolde


De B&B is - o.a. - beschreven op de website www.hetachterhoes.nl.

Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst

en/of foto’s en de actuele situatie in de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en).

Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

Het minimum verblijf in Bed & Breakfast 't Achterhoes is 2 nachten. In diverse periodes o.a. de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.

De B&B is 24 uur per dag toegankelijk. De B&B heeft een eigen afsluitbare ingang.

De B&B is geschikt voor twee personen.

Gasten van de B&B dienen zich te houden aan dit huishoudelijk reglement dat op aanvraag bij reservering online wordt verstrekt en dat tevens in de B&B ter inzage ligt.

De B&B is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.


Aankomst en vertrek


Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur uw verblijf gebruiken.

Inchecken tussen 15.00 uur en 19.00 uur - tenzij anders overeengekomen.

U dient minimaal 1 dag vóór aankomst uw verwachtte aankomsttijd aan ons te melden.

Op last van de overheid worden bij aankomst uw persoonsgegevens genoteerd in een nachtregister. Dit register is uitsluitend ter inzage voor b.v politie en gemeente.

Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn. Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de B&B eigenaar te versturen.

Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht.

Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.


Ontbijt


Bij mooi weer bestaat de mogelijkheid om het ontbijt op het terras te gebruiken.

Het ontbijt word, in overleg, tussen 8.30 en 10.30 uur klaargezet in de extra ruimte van de B & B.


Uw verblijf


Rusttijden zijn van 22.00 uur tot 07.00 uur.

Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.

Indien u bezoekers ontvangt dient dit vooraf gemeld te worden bij beheerders.

Bezoekers mogen niet overnachten in de Bed & Breakfast.

Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen aan de openbare weg of op de eigen oprit van de Bed & Breakfast, voor zover er ruimte is.

De Bed & Breakfast dient schoon en netjes te worden gehouden en schoon te worden verlaten.

Afval dient of in de vuilnisbakjes te worden gedeponeerd of, voor zover mogelijk gescheiden te worden middels de containers welke zich op de oprit bevinden.

Een E.H.B.O. doos en brandbestrijdingsmiddelen bevinden zich in een kastje in de extra ruimte van de B & B.

De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.

Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in/bij de B&B.

Roken is niet toegestaan in de gehele B&B of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.

De B&B is een Adult-Only accommodatie, jeugdigen beneden de 18 jaar zijn in Bed & Breakfast 't Achterhoes niet toegestaan.


Tarieven


De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming.

De tarieven zijn inclusief Overheidstoeslagen.

De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.

Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Alle tariefsvermeldingen op de website van de B&B én andere sites [ waaronder boekingssites ] worden geacht te goeder trouw te zijn vermeld

en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website of op websites van derden gebonden.


Betalingsvoorwaarden


Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast 't Achterhoes worden geen extra kosten in rekening gebracht, afwijkend hierop kan zijn indien u boekt via de diverse boekingssites.

De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.

Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast 't Achterhoes een voorlopige bevestiging (mits plaats beschikbaar).

Wij verzoeken u, indien u van ons een voorlopige reserveringsbevestiging heeft ontvangen, minimaal 50 % van het totale bedrag verblijfskosten aan ons over te maken als aanbetaling.

Na ontvangst van ons aanbetalingsverzoek [ datum verzending ] verzoeken wij u om dit bedrag binnen 5 dagen te voldoen.

Na deze betalingstermijn bij geen ontvangst van uw aanbetaling zijn wij vrij in het opnieuw aanbieden aan anderen van onze B&B.

Indien uw reservering binnen 10 dagen van aankomstdatum ligt kunnen wij 100% van het totaalbedrag verblijfskosten vragen.

Na ontvangst van de [aan]betaling betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging en definitieve reserveringsbevestiging.

Het eventuele restant van het bedrag verblijfskosten dient bij aankomst contant te worden afgerekend (geen mogelijkheid voor betaling per pinpas of creditcard).

Op de dag van vertrek worden andere gemaakte kosten afgerekend conform gebruik en overeengekomen bedragen.

Het kan altijd voorkomen dat u wegens omstandigheden genoodzaakt bent uw verblijf bij ons te annuleren.
Wij vragen uw begrip voor onze regels hierover.

Bij annulering zullen wij de vrijgekomen data opnieuw aanbieden, zowel via onze site als ook via boekingssite's.

Mocht hieruit een reservering komen welke minimaal gelijk is als uw geannuleerd verblijf, ontvangt u van ons 50% van de aanbetaling retour.

Mocht dit in voorkomend geval niet lukken bent u de gehele aanbetaling aan ons schuldig.

De aanbetaling of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar :

B & B 't Achterhoes

NL88 KNAB 0256 3865 87

BIC:KNABNL2H


Klachten


De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen.

De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld en of opgelost.


Overmacht


In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden

of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden.

Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot,

storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen,

natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d.

waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

Reeds gedane betalingen worden door de B&B geheel geretourneerd.


Aansprakelijkheid


De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade, de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande.

De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.

De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.

Onverminderd bovenstaande is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten.

De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

De B&B aanvaard geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.


Slotbepaling


Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.

Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.


Privacy


De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.


Wijzigingen


Deze Algemene voorwaarden en Huishoudelijkregelement kunnen door B&B van tijd tot tijd worden gewijzigd en / of worden aangepast.


Wij wensen u een aangenaam verblijf!